Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

wiecznezapaleniesystemuprocedur
8266 0eae
Reposted fromrol rol viashitty-love shitty-love
wiecznezapaleniesystemuprocedur
4066 bd82 500
wiecznezapaleniesystemuprocedur
wiecznezapaleniesystemuprocedur
wiecznezapaleniesystemuprocedur
9832 a508
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
wiecznezapaleniesystemuprocedur
wiecznezapaleniesystemuprocedur
4604 c02a
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakitewalk kitewalk
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara jaką można dostać od życia.
Reposted fromnexxt nexxt viakitewalk kitewalk
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakitewalk kitewalk
wiecznezapaleniesystemuprocedur
lubię o Tobie myśleć. 
— nawet jeśli to boli.
Reposted fromlittle-things little-things viaalwayslost alwayslost
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Nieświadome kuszenie, jest najbardziej kuszące.
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Ona przy Tobie jaśniała.
Reposted fromwhateveer whateveer viaalwayslost alwayslost

June 25 2015

wiecznezapaleniesystemuprocedur
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
wiecznezapaleniesystemuprocedur
wołam cię w myślach
może usłyszysz.
— Retoryka. / szmery.
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Przeklinać się chce - na tę odległość, na ten czas, na przypadki i decyzje.
— Inga Iwasiów
Reposted fromoutcat outcat viaalwayslost alwayslost
wiecznezapaleniesystemuprocedur
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianoexist noexist
wiecznezapaleniesystemuprocedur
9246 bdc9 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakitewalk kitewalk
wiecznezapaleniesystemuprocedur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl